В організації будь-якої форми правління можливим є настання ризиків, які пов’язані з економічними, екологічними та соціальними показниками, що суттєво впливають на професійну репутацію підприємства. В результаті цього виникає потреба в менеджменті ризиків, який допомагає ефективно працювати в умовах невизначеності.

ISO 31000:2018 може бути використане будь-яким підприємством, незалежно від розміру, форми та виду діяльності. Даний стандарт можна впровадити на будь-якому етапі життєвого циклу організації.

Менеджмент ризику враховує зовнішній та внутрішній елемент організації, включаючи фактори, які пов'язані з поведінкою людей та їх культурою.

Застосування ISO 31000 може допомагати організаціям більш ефективно та швидко виявляти загрози та запобігати їм, а також дієво розподіляти та застосовувати власні ресурси під час моніторингу ризиків.

Менеджмент ризику є частиною системи управління та елементом прояву лідерства.

ISO 31000 встановляє ряд принципів, яких необхідно дотримуватись, щоб менеджмент ризику був ефективним:

 1. Принцип інтегрованості;
 2. Управління ризиками є невід’ємною частиною всієї діяльності підприємства;

 3. Принцип динамічності;
 4. Ризики можуть виникати, змінюватися або зникати в міру зміни зовнішнього та внутрішнього контексту організації. Управління ризиками прогнозує, виявляє, підтверджує та реагує на ці зміни та події своєчасно та відповідним чином.

 5. Принцип залучення;
 6. Відповідна та своєчасна участь заінтересованих сторін дозволяє застосувати їх знання, думки та уявлення. Це призводить до підвищення обізнаності та обґрунтованості управління ризиками.

Дані принципи є основою і повинні бути враховані при розробці структури та процесів управління ризиками на підприємстві.

Загалом стратегія управління ризиками включає в себе такі кроки:

 • виявлення (ідентифікація) ризиків як можливих подій;
 • визначення величини ризиків (ступеня ймовірності настання виявлених подій);
 • визначення сили впливу ризиків на роботу організації (у разі настання того чи іншого, або відразу кількох ймовірних подій);
 • планування управління ризиком (превентивне складання шаблонних планів дій, пов'язаних з можливим настанням події);
 • регулярний перегляд виявлених раніше ризиків, їх величини, сили тощо;
 • обговорення та виділення бюджету, який буде потрібний для управління ризиками;
 • призначення відповідальної особи (або команди під управлінням відповідальної особи) з управління ризиками;

Наш орган по сертифікації з радістю сертифікує Ваше підприємство на відповідність вимогам стандарту ISO 31000, підтверджуючи при цьому, що Ваша система менеджменту ризиків є ефективною.