Процес Системи Управління Якістю (СУЯ) - це стійка, цілеспрямована сукупність взаємопов'язаних видів діяльності, яка за певною технологією перетворює входи на очікувані виходи, що представляють цінність для споживача.

Процеси СУЯ діляться на:

1 Основні процеси - це ті процеси, які безпосередньо спрямовані на створення продукції - тобто процеси, що додають цінність продукції. Результатом таких процесів є продукція або напівфабрикат для її виготовлення. Зазвичай, це такі процеси СУЯ як «Випуск готової продукції», Проектування і розробка нових видів продукції.

2 До допоміжних процесів, як правило, відносять такі, які безпосередньо не перетворюють основну продукцію організації, тобто не додають цінності, але є необхідними для забезпечення діяльності основних процесів. Результатами таких процесів є ресурси для основних процесів.

До допоміжних процесів можуть відноситися:

- Управління та навчання персоналу;

- Управління інформацією;

- Управління енергоресурсами;

- Управління фінансами;

- Управління природними ресурсами та екологією;

- Адміністративно-господарська діяльність та ін.

3 Управлінські процеси. Ці процеси мають на меті сприяти постійному поліпшенню організації.

ВАЖЛИВО! Стандарт ISO 9001 не регламентує обов'язкову кількість процесів СУЯ. Кожна організація самостійно визначає кількість і склад процесів, виходячи з особливостей свого бізнесу.

  Кожен процес СУЯ має:
 • Головну мету. Спочатку необхідно визначити призначення процесу, тобто головну мету, на досягнення якої він спрямований. Мета процесів визначається на основі стратегічних цілей організації. Стратегічні цілі організації і встановлені цілі процесів не повинні вступати в протиріччя один з одним.
 • Кожен процес може мати тільки одного власника. Власник процесу - посадова особа, яка має в своєму розпорядженні персонал, інфраструктуру, програмне та апаратне забезпечення, інформацію про процес, керує ходом процесу і несе відповідальність за результати і ефективність процесу.
 • Входи (сировина, матеріали, інформація), які повинні бути перетворені процесом СУЯ. У кожного входу є свій постачальник (внутрішній і зовнішній). Процес також може виступати в ролі постачальника входів.
 • Виходи процесу - результати (продукт, послуга) процесу. Виходи процесу можуть бути як матеріальні - у вигляді продукту і нематеріальні - у вигляді інформації (звітів, журналів реєстрації, довідок та ін.). У будь-якому випадку кожен вихід повинен представляти для споживача певну цінність.
 • Ресурси, які забезпечують виконання процесу. Тобто це те, що є у власника процесу: персонал, обладнання, технології, приміщення і т.д.; в ході здійснення процесу вони використовуються для того, щоб перетворити входи на виходи.
 • Керовані умови - сукупність процедур, методик, приписів, що забезпечують функціонування процесу СУЯ відповідно до його мети (цілями). Зокрема, керовані умови можуть бути реалізовані за допомогою розробки комплекту нормативної документації для кожного процесу СУЯ або поширення на процеси СУЯ вже наявної такої документації;
 • Показники якості процесу СУЯ. Для кожного процесу СУЯ повинні бути визначені чисельні критерії, що характеризують ефективність його функціонування.

У кожної компанії, яка впровадила СУЯ, обов'язково повинен бути налагоджений збір інформації про фактори, що впливають на роботу системи:

 • досягнення поставлених цілей;
 • рівень задоволеності замовника;
 • постійний моніторинг показників процесів. Компанія повинна розробляти Коригувальні дії до всіх можливих відхилень, які виникають в процесах СУЯ;
 • постійний моніторинг зовнішнього середовища (законів, ринку і т.д.).